Slotsforvalterne

Før Domestikbygningen blev opført havde Christian VI som kronprins beskikket Niels Simonsen Mørck som slotsforvalter. Han døde imidlertid kort tid efter at slottet var taget i besiddelse.

Den tidligere lakaj Wilhelm Nolde overtog jobbet og var den første Slotsforvalter, der boede i Domestikbygningen. Nolde var gift med Barbara Sophie Erichsdatter. Hun havde 4 børn fra et tidligere ægteskab og får 2 med Vilhelm Nolde. Barbara dør i efteråret 1734. Skifteprotokol (tekst). Nolde flytter ind i Kavalerbygningen i 1735 med de 6 børn, der er mellem 16 og 1/3 år. Han bliver gift igen kort tid efter.

Hans løn var 200rd om året samt 46 Rd til en karl. Hans hustru skulle da stå for vask af slottets linned, men så havde ægteparret også fri bolig og brændsel.

Nolde har imidlertid kun jobbet indtil 1736, hvor han bliver slotsfoged på Nykøbing slot på Falster.

Han efterfølges af slotsforvalter Christian Andresen (1691 - 28. august 1773 hvor han dør af alderdomssvaghed) som bliver i jobbet til han er 77 år. Andresen får 300 rd om året samt 260 rd til folkehold. Christian Andresen er gift med Barbara Schumann.

Andresen var en velanskreven mand hvad fremgår af Sophie Magdelens brev fra 1747:

"Vi vill allernaadigst, at, saasom Vores Slotsforvalter paa Hirschholm Christian Andresen haver tient Os længe, og altid nødt 1. ret i Tienstien Daglig, saalænge Vi paa Hirschholm har Resideret, han og saa samme En ret i Tienstien nu som før fremdeles maa nyde, den tiid Vi her paa Hirschholm Residerer, som tager sin begyndelse fra d: 9de maj indeværende aar, da Vi her til Stedet ankom; Dog skal det være uden Consequence for hans efterkommere.

Hirschholm d: 16. Augusti 1747 

Sophie Magdelene"

 

Fra dokumenter om hofholdningen ved vi, at han i 1768 fik 200 Rd i årsløn. Hertil kom ? Rd til hans underhold.    

I forbindelse med at Andresen forlader jobbet betales 65 rd som erstatning for udgifter i forbindelse med indretning af haven (15. oktober 1768) (tekstfil). 65 rd var en stor sum penge på det tidspunkt.   

 Hans Fielstrup - født: 1729 død: 04 maj 1779 Hørsholm, Begravet: 10 maj 1779 Birkerød Kirke (tekstfil)- bliver herefter den nye Kongelige Slotsforvalter i Hørsholm. Inden da var han fra 1766 Laquai ved slottet for hendes kongelige majestæt Dronning Sophie Magdalene og forud herfor var han tjener for kammerjunker Lewetzau. Det var således ikke en for Dronningen ukendt person hun fik som slotsfporvalter.

Arbejdet som slotsforvalter blev aflønnet i 1768 med 118 rd for om året. Hertil kom diverse som fri bolig, tjenestefolk mm 

Arbejdet som slotsforvalter bestrider han 1768 til sin død i 1779. 

Udnævnelse til slotsforvalter 1770: Bestalling for Hans Hansen Fielstrup til at være fremdeles Slotsforvalter ved Hirschholms Slot. Hovedtekst:V.a.v. (Vi alene vide) at Vi allernaadigst have antagetog bestilt, saa og herved antage og bestilleHans Hansen Fielstrup, forhen udi Vores Høistsalige Frue Formoders, Hendes Mai(es)t(æt).Enke Dronning Sophie Magdalenæ Tienisteværende Slotsforvalter ved Hirschholms Slot, til at være fremdeeles Vores Slotsforvalter ved bemeldte Slot. Thi skal hand etc. Resten som den her foran paa Pag. 331 for Slotsforvalter Goos indførte Bestalling undtagen Slutningen som er saaledes: For hvilken hands Tieniste hand nyder hvad dertil henlagt er eller vorder, som saaledes skal continuere indtil Vi anderleedes derom tilsigendes vorder. Hvorefter de Vedkommende sig allerunderdanigst have at rette. Givet paa Aschberg den 30te Julii Ao 1770 Under Vor Kongelige Haand og Segl Christian Schack Holck Scheel / Berner (plads til segl C 7mus= Chr 7)

Far: Hans Jensen, Mor: Bodil Hansdatter.

Han bliver gift med Dorothea Elisabeth Hansdatter Breÿ  i 1760. Hun dør allerede den 8. december 1774 i Hirschholm kun 39 år gammel og de får 8 børn: 24 maj 1762 Sophia Magdalena Fielstrup, 19 aug 1763 Hans Hansen Fielstrup, 6 dec 1764 Hans Fielstrup, 10 maj 1766 Friderica Lovisa Fielstrup, 26 okt 1767 Hans Henrich Fielstrup, 28 juni 1769 Henrich August Ferdinand Fielstrup, 30. oktober 1770 Christine Mathilde Frideriche Fielstrup, 14. maj 1772 Hans Hendrich Fielstrup.

Ved det efterfølgende skifte (tekstfil), som påbegyndes marts 1775, omtales imidlertid kun 3 børn - Friderica Louisa 9 aar, Christiana Matilde Friderica 5 aar og Hans Henrich 3 aar. Det tyder således på at flere af børnene er døde. Det interessante ved skiftet er, at hele boet gøres op værelse for værelse, og der gives således et indblik i, hvad der var i de enkelte rum.     

Et år senere bliver Hans Fielstrup gift med Sophia Amalia Restorff (døbt 25. august 1757 -11. juli 1792 sct. Nicolaj ) den 15 dec 1775 i Nicolaj kirke, København og de får 2 børn: 1776 (døbt 13. jan 1777, Birkerød) Rasmus Restorff Fielstrup, 02 sep 1778 -5. sep 1859 Søren Gustaff (August) Fielstrup

Efter Fielstrups død flytter enken til Toldbodgade 74-75 i København.  Sophia Amalie gifter sig igen i 4. juli 1787 i København med bogholder/Kiøbmand Peter Lorentzen. Sophia Amalie dør i barselseng 35 år gammel.

Ved Fielstrups død i embedet i 1779 efterfølges han af Johan Barthold Hintzpeter

Slotsgartnere

Slotsgartnerne har ligeledes boet i Kavalerboligerne igennem mange år

Hirschholm Slots første slotsgartner var Gotfried Keyser. Han er blevet udnævnt før 1733. Familien Keyser fik tjenestebolig i huset i den sydlige del af Folehavevvej. Huset blev revet ned i forbindelse med opførelsen af Kavalerboligerne i 1734. I august 1734 får Keyser bevilget fri foder og hø til 2 køer af Sophie Magdalene (18. august 1734) (tekstfil). 

Gotfried Keyser bliver gift med Anne Cathrine Schultz født Lind og sammen får de 4 børn. Den ene af disse  Bente Regine Keyser, blev som 16 årig gift med den følgende overslotsgartner, Johan Philip Hunæus i Birkerød kirke den 8. august 1747 .

I kirkebogen står anført:

"Uden foregaaende trolovelse efter hendes kongl Majestæt allernaadigste tilladelse gartneren ved Hirsholm Slot S Johan Philip Hunnæus copuleret til jomfrue Benthe Regine Keÿser og at ovenmeldte personer ere frie for ægteskab og ægteskabsfødte til andre paa begge sider samt i bÿrd og hold hverandre ey saa nær paa søskende at de efter guds og kongens lov maae ægte hinanden lover vi underskrevne til hendes May. erværdigheds sikkerhed som cautionister"

Gotfried Keyser dør den 18. marts 1746 hvor han efterfølges af Johan Philip Hunæus. Johan var slotsgartner indtil 26. juli 1756, hvor han overtog embedet ved Odense Slot. Herefter overtages embedet fomentlig af Johan Tobias Pflügger.     

De første beboere

I de år Kavalerboligerne var en del af Hirscholm slot, giver de skiftende slotsforvalteres inventarfortegnelser et indblik i, hvordan de enkelte rum var udstyret samt om hvem, der beboede huset.

Inventarfortegnelser opbevares på Rigsarkivet og der eksisterer fortegnelser fra 1747, 1769, 1776, 1780, 1790, 1805. Fortegnelserne er en del af den samlede inventarfortegnelse for slottet mm. Da fortegnelserne kan være vanskelige at læse i dag kan de læses her med nutidig skrift under de enkelte år 1747, 1769, 1776, 1780, 1790, 1805.

Flere ord kan ligeledes være vanskelige at forstå betydningen af i dag og en ordliste kan derfor findes her.

 

Allerede i 1743 - mere end 40 år før de officielle folketællinger blev påbegyndt - gennemførte  Hirschholm Amt fra amtmand Victor Christian von Plessen en komplet folketælling over Hirschholm Amts 2.863 indbyggere. En indsats som ikke var efterspurgt og som ingen anden indberetter har ydet. Optegnelserne kan ses her. Man finder allerede slotsforvalter Christian Andressen og gartner Gotfried Keyser samt deres familer omtalt.

Før 1747

Af inventarfortegnelsen fremgår, at der i nr. 19 i stuen har boet:

hof proviant inspektøren,

hofbageren med skriver og hof skriverens fuldmægtig

herefter den kongelige brevskriver Horstmann og den kongelige brevskriver Schäffer.

 

På Mezzaninen har boet

hofbaggeren,

hof skriverens fuldmægtig,

gardeofficeren,

efterfulgt af

geheimeråd og oberhofmesterens fuldmægtig,

hofproviant inspektør Beyer samt

gartneren

 

1747

I nr 19 st bor:

Mundskænk Søren Rohde - stammer fra en gård i Over Rohden (omtrent der hvor Rohden ligger nu). I 1600 tallet var gården en fæstegård under Friesenborg. Søren Nielsen som han egentlig hed blev født i 1688 og skulle vel egentlig som ældste søn have overtaget gården, men dette skete ikke af en eller anden grund. Søren Nielsen, der for iøvrigt kaldte sig Søren Rohden (eller Rohde) flyttede i stedet til København, hvor han blev kongelig mundskænk både hos Frederik IV og Christian VI. Han døde i København 1755 uden at efterlade sig børn.       

Hof conditoren

Sølvpoppen

Fuldmægtig ved vinkælderen

 

Nr 19 mezzaninen:

Præceptoren

Page

Page

Page

Page

Page

Page eller tjener

Hofproviantinspektør

Justitsråd Putschers sta?nd

Leutenant for husarerne

Succesforen Beckers tjener

Skriverkarlen ved proviantinspektøren

Hofskytten

 

Nr 21 st og mezzaninen:

Slotsforvalter E. Andressen

 

23 st:

gartneren

 

23 mezaninen:

Overhofmesterens fuldmægtig

Kongelig kammer Mohr

Kongelig hofbager

1te berider Peder Giøder

2de berider Christian Busk

 

 

1767

19 st:

Mundskænken

Conditor Bjørn

Sølvpoppen

 

19 mezaninen:

Purligius Nielsen

Conditor Biørn

Sølvpoppen

Lars Friis

Kiøken skriver

Mosheim

 

21 st og mezaninen:

Slotsforvalter H. Fielstrup

 

23:

Slotsgartner Johan Tobias Pflügger

 

23 mezzaninen:

Slotsgartner Johan Tobias Pflügger

Førster Marsihall Bohn

Laquerer Munthel

 

 

1780

Nr 19 st og 1:

Kammerherre og Oberforstmester Daniel Nicolaus von Warnsted

 

Nr 21:

Efter slotsforvalter Fielstrups død i 1779 flytter den nye slotsforvalter Johan Barthold Hintzpeter ind

 

Nr 23:

Slotsgartneren Johan Tobias Pfügger